AMSTERDAM PLAZA LOJALUMO
PROGRAMOS TAISYKLĖS

Amsterdam Plaza viešbučio lojalumo programos taisykles

BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Lojalumo programos (toliau – Programa) taisyklės (toliau – Taisyklės) galioja UAB „Mega Invest“ priklausančiame viešbutyje ir restorane „Amsterdam Plaza“ (toliau – Amsterdam Plaza), adresu Vytauto g. 79, LT-00134, Palanga, lojalumo programos kortelių (toliau – kortelė) turėtojams (toliau – klientas).
 • Klientas, užpildęs ir pateikęs kortelės registracijos anketą Amsterdam Plaza, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis. Taisyklės pateikiamos ir interneto svetainėje amsterdamplaza.lt.
 • Kortelė yra Amsterdam Plaza, UAB „Mega Invest“, nuosavybė. Įmonė pasilieka teisę be įspėjimo atšaukti kortelę arba keisti Programos taisykles.
 • Amsterdam Plaza įsipareigoja laikytis konfidencialumo bei saugoti kliento asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų taisyklių nuostatomis.
 • Administruodama programą, Amsterdam Plaza tvarko kliento anketoje pateiktus duomenis, taip pat duomenis apie kliento naudojimąsi programos kortele. Tai atliekama Programos administravimo, statistikos, paslaugų vartojimo analizės tikslais, teikiant pasiūlymus ir informaciją klientams (esant klientų sutikimui dalyvauti programoje, gauti informaciją bei pasiūlymus), Amsterdam Plaza teisėto intereso pagrindu bei vykdant kitas prievoles.
DALYVAVIMAS LOJALUMO PROGRAMOJE / NUOLAIDŲ SUTEIKIMO TVARKA
 • Programa yra taikoma ir kortelė yra išduodama 18 metų ir vyresniems fiziniams asmenims, teisingai užpildžiusiems kortelės registracijos anketą.
 • Anketoje privaloma užpildyti prašomus pateikti asmens duomenis. Pildydamas anketą, klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir Privatumo pranešimu. Nepateikus privalomų nurodyti asmens duomenų ir / ar nesutikus su Taisyklėmis ir / ar Privatumo pranešimu, kortelė nėra išduodama.
 • Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik asmuo, kurio vardu ji išduota. Kortelė turi identifikacinį numerį.
 • Nuolaidos bei išskirtiniai Amsterdam Plaza pasiūlymai klientams pradeda galioti iš karto, įsigijus kortelę.
 • Amsterdam Plaza personalas turi teisę paprašyti kliento asmens dokumento, kad patikrintų kortelės turėtojo tapatybę.
 • Klientas, užpildęs kortelės registracijos anketą, sutinka dalyvauti Amsterdam Plaza lojalumo programoje ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas sutinka gauti naujienas bei informaciją apie programos dalyviams teikiamas privilegijas, nuolaidas, organizuojamas specialias akcijas. Ši inf-ja gali būti taip pat pateikiama Amsterdam Plaza interneto svetainėje bei socialinių tinklų paskyrose.
 • Kliento registracijos duomenys yra tvarkomi tol, kol jis dalyvauja programoje. Sutikimo pagrindu duomenys tvarkomi tol, kol klientas neatšaukia savo sutikimo. Duomenų tvarkymo klausimais klientas gali susisiekti su Amsterdam Plaza elektroniniu paštu info@amsterdamplaza.lt.
 • Užsakant apgyvendinimo paslaugas, kortelės suteikiamos privilegijos, nuolaidos taikomos ne daugiau kaip 2 užsakomiems kambariams. Nuolaidos nesumuojamos.
 • Restorano paslaugoms kortelės suteikiama nuolaida negalioja pietų pasiūlymams. Nuolaidos nesumuojamos.
 • Kliento kortelės suteiktos nuolaidos į grynuosius pinigus nekeičiamos.
LOJALUMO PROGRAMOS KORTELIŲ TIPAI IR PRIVILEGIJOS

Paslaugos pavadinimas

Lojalumo kortelės tipas ir suteikiamų nuolaidų dydis *

BAZINĖ

SIDABRINĖ

AUKSINĖ

Apgyvendinimas

5%

10%

20%

Restorano paslaugos**

10%

10%

20%

SPA procedūros

5%

10%

Specialūs viešbučio pasiūlymai

taip

taip

taip

 

*-      nuolaidos nesumuojamos

**-     dienos pietų pasiūlymams nuolaida netaikoma

KORTELIŲ GALIOJIMAS
 • Pametus ar radus kortelę, būtina pranešti tel. 8 60 110 130 arba el. paštu info@amsterdamplaza.lt. Prarasta kortelė bus užblokuota ir klientui suteikta nauja kortelė.
 • Dalyvavimas programoje gali būti nutrauktas kliento iniciatyva, pateikus prašymą raštu arba grąžinus kortelę Amsterdam Plaza. Tokiu atveju kortelė yra blokuojama.
 • Dalyvavimas programoje gali būti sustabdytas Amsterdam Plaza iniciatyva, jei 12 mėnesių iš eilės kortele nebuvo nė karto pasinaudota.
 • Dalyvavimas programoje gali būti sustabdytas Amsterdam Plaza iniciatyva: nutraukus programą ir / arba atšaukus atskirų ar visų kortelių galiojimą ir paskelbus apie tai savo interneto svetainėje, klientams asmeniškai apie tai nepranešant.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

AMSTERDAM PLAZA LOJALUMO PROGRAMOS PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Sutikdamas dalyvauti Amsterdam Plaza (UAB „Mega Invest“) lojalumo programoje, klientas patiki UAB „Mega Invest“, juridinio asmens kodas 302508566 (toliau – Amsterdam Plaza) savo duomenis ir suteikia teisę juos tvarkyti šiame Pranešime (toliau – Pranešimas) ir Amsterdam Plaza lojalumo programos (toliau – Programa) taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatytomis sąlygomis ir tikslais.

Jeigu klientas nesutinka su Taisyklėmis ir /ar šiuo Pranešimu, jis negali dalyvauti programoje. Šis Pranešimas gali būti keičiamas / atnaujinamas. Naujausia Pranešimo versija patiekiama www.amsterdamplaza.lt. Pranešime pateikiama informacija apie tai, kokie duomenys renkami ir tvarkomi, koks jų naudojimo tikslas, kiek laiko ir kodėl jie yra saugomi.

Amsterdam Plaza renka ir tvarko šiose Taisyklėse išvardintus kliento asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

Kliento sutikimas dalyvauti Programos Taisyklėse numatytomis sąlygomis;

Amsterdam Plaza teisėtas interesas;

Sutarčių ir teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Amsterdam Plaza, vykdymas.

Kokie duomenys tvarkomi įgyjant ir naudojant Amsterdam Plaza kortelę

1.1. Registracija Amsterdam Plaza lojalumo programoje

Klientas, registruodamasis Amsterdam Plaza Programoje ir sutikdamas su jos Taisyklėmis, pildydamas kortelės anketą, pateikia žemiau nurodytus registracijos duomenis. Duomenų pateikimas yra būtinas ir, nepateikus jų, klientas negalės gauti ir naudotis kortele. Registruodamasis klientas patvirtina, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir klientas yra ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, o visi sutikimai yra pateikti laisva kliento valia, susipažinus su šiuo Pranešimu ir Taisyklėmis. Jeigu duomenys bus  nurodyti neteisingi, nebus laiku atnaujinti, gali būti sunku užtikrinti, kad bus galima naudotis visais programos privalumais. Amsterdam Plaza neprisiima atsakomybės už neteisingų ir / ar netikslių duomenų tvarkymo ir panaudojimo.

Lojalumo programos registracijos duomenys:

Duomenys

Kortelės numeris

Vardas, pavardė

Gimimo metai, mėnuo ir diena

Telefono numeris, el. pašto adresas

Tvarkymo teisinis pagrindas

Kliento sutikimas dalyvauti Programoje, Taisyklėse ir šiame Pranešime nustatytomis sąlygomis.

Tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol klientas dalyvauja Programoje*.

*- Dalyvavimu Programoje laikomas Kortelės galiojimo (aktyvumo) terminas, t. y. tol, kol klientas nepareiškė noro nutraukti dalyvavimą Programoje. Tam tikrus registracijos kortelės duomenis Amsterdam Plaza gali saugoti tiek, kiek būtina šio Pranešimo 4 punkte nurodytais tikslais, bet ne ilgiau nei 9 mėnesius nuo dalyvavimo Programoje pabaigos. Po to kliento registracijos duomenys ištrinami, o pirkimo duomenys nuasmeninami per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Kliento suteiktą sutikimą Amsterdam Plaza gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei, pavyzdžiui, to reikia, kad galėtų apsiginti nuo pareikštų pretenzijų, esant įtarimams dėl neteisėtos veiklos ar kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

Kaip ir kokiais tikslais naudojami kliento registracijos duomenys?

Pagal kliento registracijos duomenis Amsterdam Plaza administruoja jo dalyvavimą Programoje, Programos privalumų teikimą ir teisių įgyvendinimą Taisyklėse ir / ar šiame Pranešime nustatytomis sąlygomis.

Pagal pateiktus registracijos duomenis klientas taip pat atpažįstamas kaip atitinkamos kortelės turėtojas, pvz., kai keičiama kortelė, norima atnaujinti ar pakeisti asmens duomenis, ar kreipiamasi dėl su duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo.

Kliento registracijos formoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Amsterdam Plaza taip pat naudoja bendravimo su klientu tikslais, įskaitant ir atsakymus į kliento užklausas, pastabas, teikiant informaciją apie programą.

 

1.2. Programos administravimas ir Programos privalumų teikimas

Administruodama programą ir teikdama klientui Programos suteikiamus privalumus (nuolaidas, akcijas, privilegijas), Amsterdam Plaza tvarko duomenis apie kliento pirkimo operacijas (toliau – Pirkimo duomenys), užregistruotas naudojant kortelę.

Programos privalumų teikimo ir administravimo tikslu tvarkomi kliento pirkimo duomenys:

Duomenys

Kortelės numeris

Paslaugų pirkimo data

Paslaugų/produktų pavadinimai

Bendra pirkimo kaina

Tvarkymo teisinis pagrindas

Kliento sutikimas dalyvauti Programoje, Taisyklėse ir šiame Pranešime nustatytomis sąlygomis.

Tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol klientas dalyvauja Programoje*.

*- Dalyvavimu Programoje laikomas Kortelės galiojimo (aktyvumo) terminas, t. y. tol, kol klientas nepareiškė noro nutraukti dalyvavimą Programoje. Tam tikrus kortelės duomenis Amsterdam Plaza gali saugoti tiek, kiek būtina šio Pranešimo 4 punkte nurodytais tikslais, bet ne ilgiau nei 9 mėnesius nuo dalyvavimo Programoje pabaigos. Po to kliento registracijos duomenys ištrinami, o pirkimo duomenys nuasmeninami per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Kliento suteiktą sutikimą Amsterdam Plaza gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei, pavyzdžiui, to reikia, kad galėtų apsiginti nuo pareikštų pretenzijų, esant įtarimams dėl neteisėtos veiklos ar kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

1.3. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir informacijos teikimas

Pildydamas registracijos anketą, klientas sutinka gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (toliau – pasiūlymus). Amsterdam Plaza tvarko asmens duomenis, teikdamas klientui specialius pasiūlymus, siųsdamas naujienlaiškius, informaciją apie teikiamas nuolaidas, akcijas, kviesdamas dalyvauti žaidimuose, teiraudamasis kliento nuomonės apie teikiamas paslaugas ir kokybę. Pasiūlymai ir/ar informacija teikiama kliento nurodytu el. paštu.

Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi duomenys:

Duomenys

Kortelės numeris

Vardas, pavardė

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Tvarkymo teisinis pagrindas

Kliento sutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

Tvarkymo terminas

Kol klientas neatšaukia savo sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Kliento suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Amsterdam Plaza gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galima būtų apsiginti nuo pareikštų pretenzijų ar ieškinių.

Klientas gali bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl pasiūlymų gavimo. Atsisakymas nesutrukdys klientui dalyvauti programoje ir naudotis kitais jos privalumais.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims atskleidžiami kliento duomenys

Kliento duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda Amsterdam Plaza vykdyti ir administruoti programą. Tokiais asmenimis gali būti programinės įrangos, duomenų bazių administravimo paslaugų, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų, tiesioginės rinkodaros, reklamos paslaugų, skambučių centro, kitų paslaugų teikėjai. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina. Amsterdam Plaza pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti kliento duomenis tik pagal Amsterdam Plaza nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios institucijoms arba teisėsaugoms įstaigoms, teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Kokias teises suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galima jomis pasinaudoti
 • Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis

Klientas turi teisę gauti Amsterdam Plaza patvirtinimą, ar / kokie / kokiais tikslais yra tvarkomi asmens duomenys, kokios tvarkomų duomenų kategorijos, duomenų gavėjai, duomenų tvarkymo laikotarpis. Didžioji dalis šios informacijos yra pateikiama šiame Pranešime. Pageidaudamas susipažinti su šia informacija, klientas visuomet gali kreiptis į Amsterdam Plaza šio Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais.

 • Teisė ištaisyti Duomenis

Jeigu pasikeitė kliento registracijos anketoje pateikti duomenys arba klientas mano, kad Amsterdam Plaza tvarkoma informacija yra netiksli ar neteisinga, klientas turite teisę prašyti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti, kreipdamasis į Amsterdam Plaza šio Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais.

 

 • Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi kliento sutikimo pagrindu, klientas turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir kliento sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Pvz., klientas gali bet kada atšaukti savo sutikimą gauti pasiūlymus. Šio sutikimo atšaukimas neužkirs kelio klientui ir toliau dalyvauti programoje ir naudotis kitais jos privalumais, tačiau tai reikš, kad Amsterdam Plaza nebegalės informuoti kliento asmeniškai apie naujienas ir ypatingus pasiūlymus. Norėdamas atšaukti sutikimą naudoti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, klientas privalo susisiekti su Amsterdam Plaza Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais. Gavus tokį sutikimo atšaukimą, programos pasiūlymų teikimą Amsterdam Plaza nutrauks per 5 (penkias) darbo dienas.

Klientui atšaukus sutikimą dalyvauti Programoje, visi kliento sutikimai laikomi automatiškai atšauktais. Tokiu atveju, klientas nebegalės toliau dalyvauti Programoje ir gauti jos teikiamų privalumų. Nustojus galioti sutikimui, jį atšaukus ar panaikinus, Amsterdam Plaza kliento sutikimu tvarkytus duomenis sunaikins, o Pranešime nurodytais atvejais – patikimai nuasmenins. Kliento suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Amsterdam Plaza gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo pareikštų pretenzijų ar ieškinių.

 

 • Teisė pateikti skundą

Jeigu klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, Amsterdam Plaza prašo kliento kreiptis tiesiogiai, kad būtų galimybė išsklaidyti abejones, pateikti atsakymus į kylančius klausimus, ištaisyti galimas klaidas, jeigu tokių yra.

Jeigu kliento netenkins atsakymas, siūlomas iškilusio klausimo sprendimo būdas arba, kliento nuomone, Amsterdam Plaza nesiims būtinų veiksmų problemai pašalinti, klientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (vdai.lrv.lt). 

 

 • Teisė nesutikti su Duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais Amsterdam Plaza interesais

Klientas turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys yra tvarkomi remiantis Amsterdam Plaza teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į programos tikslus ir abiejų šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, kliento prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukus Amsterdam Plaza teisėtu interesu grindžiamą kliento duomenų tvarkymą, Amsterdam Plaza tiesiog negalės suteikti galimybės klientui toliau dalyvauti Programoje. Norėdami pasinaudoti šia teise, klientai turi pateikti prašymą raštu, įteikiant tiesiogiai arba pašto adresu Vytauto g. 79, Palanga LT-00134, arba el. pašto adresu info@amsterdamplaza.lt.

 • Teisė ištrinti Duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai Duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), klientas turi teisę prašyti, kad asmens duomenys būtų ištrinti arba patikimai nuasmeninti, pateikdamas prašymą raštu tiesiogiai arba pašto adresu Vytauto g. 79, Palanga LT-00134, arba el. pašto adresu info@amsterdamplaza.lt. Klientui pateikus prašymą ištrinti duomenis, susijusius su programa, ir juos ištrynus, klientas nebegalės dalyvauti Amsterdam Plaza lojalumo programoje. Svarbu pažymėti, kad kliento registracijos duomenys be kliento atskiro prašymo bus ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu klientas nutrauks dalyvavimą lojalumo  programoje. 

 

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų apsaugos teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai Duomenys tvarkomi neteisėtai, klientas užginčija duomenų tikslumą, klientas pateikia prieštaravimą dėl Duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), klientas taip pat turi teisę apriboti duomenų tvarkymą. Pažymėtina, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu Amsterdam Plaza gali neturėti galimybės užtikrinti klientui visų Programos teikiamų privalumų.  Norėdami pasinaudoti šia teise, klientai turi pateikti prašymą raštu, įteikiant tiesiogiai arba pašto adresu Vytauto g. 79, Palanga LT-00134, arba el. pašto adresu info@amsterdamplaza.lt.

 

 • Prašymų nagrinėjimo tvarka

Gavus kliento prašymą įgyvendinti kliento teises, Amsterdam Plaza privalės įsitikinti, kad kortelė buvo išduota būtent tam klientui. Tam tikslui Amsterdam Plaza gali prašyti nurodyti registracijos anketos duomenis (kortelės numerį, vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą) ir palyginti, ar kliento nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais registracijos duomenimis.

Sėkmingai atlikus aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, Amsterdam Plaza įsipareigoja nepagrįstai nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kliento prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti klientui informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi pagal kliento pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą, prigimtį ir prašomos pateikti informacijos apimtį ar prašymų skaičių, Amsterdam Plaza gali šį laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai informuodami klientą iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymas taip pat pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei yra gautas prašymas atsakyti kitu būdu.

Atskirais atvejais Amsterdam Plaza gali atsisakyti tenkinti kliento prašymą motyvuotu atsakymu.

Ilgesnis duomenų saugojimas

Pasibaigus šiame Pranešime nustatytam kliento duomenų tvarkymo terminui, kliento duomenys ištrinami, o Pranešime nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeninami, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Ilgesnis, negu nurodyta šiame Pranešime, kliento duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • būtina, kad Amsterdam Plaza galėtų apsiginti nuo pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendintų savo teises;
 • esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;
 • rezervinių, atsarginių kopijų ir kitais panašiais tikslais, susijusiais su informacinių sistemų veikimu, administravimu ir jų saugumu;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
Slapukai

Amsterdam Plaza savo svetainėje naudoja slapukus. Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą nuo slapukų https://www.amsterdamplaza.lt/privatumo-politika/

Kaip galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais susisiekti galima šiais būdais:

 • Elektroniniu paštu: info@amsterdamplaza.lt
 • Siunčiant pašto korespondenciją adresu: viešbutis „Amsterdam Plaza“, Vytauto g. 79, LT-00134 Palanga

Amsterdam Plaza, duomenų valdytojo, rekvizitai:

UAB „MEGA INVEST“

Adresas: Vytauto g. 79, LT-00134 Palanga

Įmonės kodas 302508566

PVM mokėtojo kodas LT100005440711

Pranešimo galiojimas ir pakeitimai

Šis Pranešimas taikomas nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Pranešimas gali būti keičiamas / papildomas. Galiojanti versija yra pateikiama www.amsterdamplaza.lt.