PRIVATUMO POLITIKA

Viešbučio privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Mega Invest“, viešbučio „Amsterdam Plaza“ (toliau – Viešbutis), įmonės kodas 302508566, adresas Vytauto g. 79, LT-00134 Palanga, (toliau – Duomenų valdytojas) privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.amsterdamplaza.lt ir https://booking.amsterdamplaza.lt/ (toliau – Interneto svetainė) bei viešbučio „Amsterdam Plaza“ paslaugomis.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą, apsilankius Viešbutyje ir / ar Interneto svetainėje, nepriklausomai nuo to, koks įrenginys (kompiuteris, mobilusis telefonas, planšetė, televizorius ar kt.) yra naudojamas.

Duomenų subjektas, pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis bei naudodamasis Viešbučio paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal tokius identifikatorius, kaip vardas ir pavardė, asmens kodas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų valdytojas, Viešbutis – UAB „Mega Invest“, viešbutis „Amsterdam Plaza“,  įmonės kodas 302508566, adresas Vytauto g. 79, LT-00134 Palanga, tel. 8 60 110 130, info@amsterdamplaza.lt.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi / domisi Viešbučio paslaugomis, lankosi Interneto svetainėje, kandidatas, dalyvaujantis atrankose į Duomenų valdytojo skelbiamas darbo vietas, taip pat Viešbučio konkursuose/žaidimuose dalyvaujantis asmuo.

Interneto svetainė – Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.amsterdamplaza.lt ir https://booking.amsterdamplaza.lt

Dalyvis – fizinis asmuo dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamuose žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

Klientas – asmuo, įsigijęs prekių, paslaugų iš Duomenų valdytojo arba sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl prekių pirkimo ir/arba paslaugų teikimo.

Kandidatas – asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

Duomenų tvarkytojas – subjektai, kurie tvarko Duomenų valdytojo valdomus asmens duomenis pagal Duomenų valdytojo nurodymus, pagal sudarytas paslaugų teikimo sutartis.

Nepilnamečiai – asmenys iki 18 metų. Nepilnamečiai negali teikti jokių asmens duomenų be savo tėvų arba teisėtų globėjų sutikimo. Jei tėvai/globėjai sužino, kad nepilnametis teikia asmens duomenis, bet tėvai/globėjai tam nepritaria, su Duomenų valdytoju susisiekus el. paštu info@amsterdamplaza.lt visi susisiję duomenys bus pašalinti.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos Reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. Politika gali būti bet kada atnaujinta ar pakeista.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Duomenų valdytojas užtikrina, kad, priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką, vadovaujasi esminiais principais:

 • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principu;
 • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;
 • Renkami tik tie asmens duomenys, kurie reikalingi / tinkami siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Siekiama užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir, esant poreikiui, per protingą terminą būtų ištaisomi, atnaujinami arba ištrinami (tikslumo principas);
 • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
4. INFORMACIJA, RENKAMA APIE DUOMENŲ SUBJEKTUS
 • Tiesiogiai duomenų subjekto pateikiama informacija.
 • Informacija, kaip naudojama Interneto svetainė.

Duomenų subjektui lankantis Interneto svetainėje, renkama informacija, kuri atskleidžia Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai – „Slapukų naudojimas“.

 • Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių.

Duomenų valdytojas gali gauti informacijos apie duomenų subjektus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kuri gaunama iš arba apie duomenų subjektą. Informacijos apie duomenų subjektą galima gauti ir iš trečiųjų šalių, socialinių tinklų, pavyzdžiui, per paskyras socialiniuose tinkluose.

 • Kita renkama informacija.

Duomenų valdytojas taip pat gali rinkti ir kitą informaciją apie duomenų subjektą, jo įrenginį ar naudojimąsi Interneto svetainės turiniu su duomenų subjekto sutikimu.

Duomenų subjektas gali rinktis nepateikti tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis Duomenų valdytojo siūloma paslauga.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

5.1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KONSULTACIJOS, UŽKLAUSOS PATEIKIMO TIKSLAIS
Duomenų valdytojas tvarko tokius į jį besikreipiančiųjų, įskaitant skambinančiuosius telefonu, konsultacijos, užklausos pateikimo ar/ir kitais klausimais, duomenų subjekto asmens duomenis:
• vardas, pavardė;
• telefono numeris;
• el. pašto adresas.
Jei į Duomenų valdytoją kreipiasi duomenų subjekto atstovas, Duomenų valdytojas tvarko tokius besikreipiančiojo atstovo duomenis:
• vardas, pavardė;
• ryšys su duomenų subjektu;
• telefono numeris;
• el. pašto adresas.
Besikreipiančiųjų duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.
5.2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS APGYVENDINIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO, APSKAITOS, ĮSISKOLINIMO VALDYMO TIKSLAIS
5.2.1 Duomenų subjektas, rezervuodamas Duomenų valdytojo paslaugas, išreiškia sutikimą, kad Duomenų valdytojas tvarkys šiuos jo asmens duomenis:
• vardas, pavardė;
• gimimo data;
• asmens kodas;
• asmens tapatybės dokumento duomenys;
• adresas;
• telefono Nr.;
• elektroninio pašto adresas;
• darbovietės duomenys;
• lojalumo programos dalyvio inf-ja;
• lytis;
• amžius;
• apmokėjimo tipas, mokėjimo kortelės duomenys (numeris ir galiojimo data), jei atsiskaitoma banko kortele;
• mokėtina suma;
• nakvynių skaičius;
• automobilio numeriai;
• apgyvendinimo vieta;
• kita su perkama preke / paslauga susijusi informacija.
5.2.1. punkte nurodyta informacija reikalinga, kad Duomenų valdytojas galėtų identifikuoti duomenų subjektą, esant poreikiui galėtų su juo susisiekti, įvykdyti atsiskaitymą už Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes.
5.2.2. Duomenų subjektas, pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, kad jie yra tikslūs, o pasikeitus asmens duomenims, esant reikalui, juos patikslina.
5.2.3. Duomenų valdytojo svečių apskaitos tikslu gauti asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo rezervacijos atlikimo dienos. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Kai asmens duomenys tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams arba pasibaigia nustatytas saugojimo terminas, jie saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kuriuos privaloma saugoti įstatymų nustatytais atvejais ir terminais.
5.2.4. Duomenų valdytojas teikia Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui šiuos duomenis apie duomenų subjektus: svečių skaičius, valstybė, iš kurios jie atvyko, atvykimo tikslas, nakvynių skaičius.
5.2.5. Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti asmens duomenų jokioms kitoms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
• jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
• teikiant paslaugas – Duomenų valdytojo partneriams, siekiant įgyvendinti duomenų subjekto užsakytas paslaugas. Šiuo atveju paslaugų tiekėjams suteikiama tik tiek duomenų subjekto asmeninės informacijos, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai atlikti;
• įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz. skolų išieškojimo atveju);
• įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
5.2.6. Duomenų valdytojas gali pateikti Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Duomenų subjektų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas Duomenų tvarkytojus, Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad Duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
5.3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS
5.3.1. Duomenų valdytojas su naujienlaiškių gavėjais siekia dalintis tik aktualiomis naujienomis apie paslaugas, specialius pasiūlymus, konkursus ir kita naudinga informacija. Tai įgyvendina vadovaudamasis šia Privatumo politika.
5.3.2. Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu tik turėdamas aiškiai išreikštą Duomenų subjekto sutikimą. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys:
• vardas, pavardė;
• lojalumo programos dalyvavimo informacija;
• telefono numeris;
• el. pašto adresas.
5.3.3. Išsiuntęs naujienlaiškį, Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį, susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pvz., ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos buvo atidarytos, kt.).
5.3.4. Duomenų subjekto el. pašto adresas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per socialinius tinklus, Google ir kitas reklamos platformas, pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.
5.3.5. Pagal Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Duomenų subjektas bet kada gali atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti (jeigu toks būdas būtų taikomas).
5.3.6. Asmens duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, persiųstų / perduotų reklamą per specialias reklamos platformas.
5.3.7. Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (Reglamento 6 str. 1d. a) p.
5.3.8. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, nenurodydamas nesutikimo motyvų:
Paspausdamas naujienlaiškio pabaigoje ar internetinėje svetainėje esančią nuorodą “atsisakyti naujienlaiškio”.
Parašydamas el. paštu info@amsterdamplaza.lt arba paskambindamas telefonu 8 60 110 130.
5.3.9. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
5.3.10. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto pareikalavimą ištrinti asmens duomenis, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sustabdo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais ir sunaikina (ištrina) su tuo susijusius duomenis.
5.3.11. Asmens duomenys tvarkomi tol, kol Duomenų subjektas atšauks duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, arba 5 (penkerius) metus nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis gavimo dienos. Baigiantis 5 (penkerių) metų terminui, į Duomenų valdytojas gali kreiptis į Duomenų subjektą dėl pakartotinio sutikimo gavimo.
5.3.12. Išimtis dėl išankstinio Duomenų subjekto sutikimo naudoti jo asmens duomenis rinkodaros tikslais taikoma, jei pasiūlymai siunčiami el. paštu Duomenų valdytojo Klientams iš jų gautais el. pašto adresais, tik Duomenų valdytojo panašių prekių ir paslaugų rinkodarai, jeigu Klientams suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo ir jeigu Klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, teikiant kiekvieną pasiūlymą (pvz. paspaudžiant aktyvią nuorodą ar nurodant el. pašto adresą, kuriuo galima išsiųsti pranešimą dėl tokio duomenų naudojimo nesutikimo).

5.4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PERSONALO, KLIENTŲ SAUGUMO, TURTO APSAUGOS UŽTIKRINIMO, PREVENCIJOS NUO TEISĖS PAŽEIDIMŲ, PAŽEIDĖJŲ IDENTIFIKAVIMO (VAIZDO STEBĖJIMO) TIKSLAIS
5.4.1. Duomenų valdytojo teritorijoje esantys asmenys patenka į vaizdo kameromis stebimą lauką (viešbučio vidaus patalpų bei išorės, restorano, lauko terasos, transporto priemonių stovėjimo aikštelės teritorija). Vaizdo kameromis fiksuojami asmens ir transporto priemonių vaizdo duomenys, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.
5.4.2. Vaizdo stebėjimas vykdomas asmenų ir turto apsaugos, prevencijos nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų identifikavimo, teisės pažeidimų išaiškinimo, tikslais. Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t. y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan., taip pat viešbučių kambariuose, nevykdomas.
5.4.3. Vaizdo duomenis valdo ir tvarko Duomenų tvarkytojas, su kuriuo Duomenų valdytojas yra sudaręs sutartį.
5.4.4. Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 2 (dvi) savaites, po kurių yra automatiškai ištrinami.
5.4.5. Vaizdo duomenys gali būti perduodami tik teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
5.4.6. Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti draudimo bendrovėms, įvykus draudiminiam įvykiui.
5.4.7. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečią teritoriją) yra informuojama matomoje vietoje patalpintais informaciniais ženklais.
5.4.8. Asmens duomenys vaizdo stebėjimo tikslu tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. f) p.

5.5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ŽAIDIMŲ, AKCIJŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAIS
5.5.1. Duomenų valdytojas asmens duomenis gali tvarkyti konkursų ar akcijų vykdymo tikslais, tik turėdamas Duomenų subjekto sutikimą. Duomenų valdytojas gali rinkti šiuos Dalyvių asmens duomenis:
• vardas;
• pavardė;
• nuotraukos;
• telefonas;
• el. paštas.
5.5.2. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų dalyvaujančių žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, tačiau gali būti viešai skelbiami Duomenų valdytojo Internetinėje svetainėje ir/arba Duomenų valdytojui priklausančiose socialinių tinklų paskyrose. Duomenų valdytojas gali skelbti Dalyvio vardą, pavardę, nuotrauką.
5.5.3. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis, pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. a) p).

5.6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLAIS
5.6.1. Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti.
5.6.2. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų, internetinių svetainių. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.
5.6.3. Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis, ir siekio imtis veiksmų, Kandidato sutikimu konkliudentiniais veiksmais ir/ar prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1d. a) ir b) p).

5.7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS
Duomenų valdytojas gali tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gautas Duomenų subjekto sutikimas arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

6.1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neteisėto panaudojimo ir pakeitimų, taikant organizacines ir technines priemones. Duomenų valdytojas imasi tinkamų priemonių informacijai apsaugoti, tačiau nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterinė sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
6.2. Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus.
6.3. Ilgesnis nei nustatyta Politikoje asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:
• Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
• Asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo sprendimui;
• Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu / palaikymu susijusiais ar pan. tikslais;
• Kai asmens duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje;
• Esant kitiems, specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.
6.4. Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, arba kai išnyksta 6.3 punkte numatyti saugojimo pagrindai, Asmens duomenys sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Asmens duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

Klientų asmens duomenys – paslaugų teikimo tikslais

10 metų nuo naudojimosi Viešbučio paslaugomis dienos.

Kandidatų asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslais.

4 mėnesiai po to, kai Kandidatas yra priimamas į darbą. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas. Nepriimtų į darbą kandidatų duomenys sunaikinami per 4 mėnesius po jų gavimo.

Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas vaizdo stebėjimo tikslu

2 savaitės

Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslais

1 metai nuo konkurso įvykdymo dienos

Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja šį terminą pratęsti.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
7.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
7.1.2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė į prieigą); norėdamas tai padaryti, asmuo turi pateikti Duomenų tvarkytojui asmens tapatybės dokumentą arba kreiptis elektroninio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis tinkamai identifikuoti asmenį. Duomenų subjekto asmens duomenys kartą per kalendorinius metus Duomenų subjektui teikiami neatlygintinai. Antrąkart metuose Duomenų subjektui teikiant Asmens duomenis, vaizdo įrašą, Duomenų subjektas informuojamas apie nustatytą atlyginimo dydį (pavyzdžiui, už CD, DVD ar kitos laikmenos, kurioje yra vaizdo įrašo kopija, gavimą, dokumentų rengimą ir t. t.), duomenų teikimo apmokėjimo tvarką.
7.1.3. Prašyti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
7.1.4. Prašyti sunaikinti arba sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus saugoti duomenis yra privaloma.
7.1.5. Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
7.1.6. Pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba Duomenų valdytojui el. pašto adresu info@amsterdamplaza.lt;
7.1.7. Atšaukti duotą bet kokį sutikimą tvarkyti jo asmeninius duomenis (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);
7.1.8. Nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Duomenų subjektas gali pateikti prašymą Duomenų valdytojui raštu elektroninio pašto adresu info@amsterdamplaza.lt, informuodamas, kad jo asmens duomenys nebebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, nenurodydamas nesutikimo motyvų;
7.1.9. Pateikti bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai arba paštu adresu Vytauto g. 79, Palanga LT-00134, arba el. pašto adresu info@amsterdamplaza.lt. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
7.2. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Duomenų subjekto, Duomenų valdytojo ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI DUOMENŲ VALDYTOJO SVETAINĖSE

8.1. Duomenų valdytojo Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Duomenų valdytojo Facebook ar Instagram profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Duomenų subjektas turi perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojasi.
8.2. Jei Duomenų subjektas duomenis apie save pateikė Facebook ar Instagram pagalba, Duomenų valdytojas supranta, jog Duomenų subjektas sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galima su juo susisiekti ir pateikti paslaugų pasiūlymus.

9. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

9.1. Lankantis Duomenų valdytojo Interneto svetainėje, siekiama pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos naršančiojo poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies) – nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi naršančiojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti naršantįjį kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.
9.2. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus
Naudojant naršyklę teikiamam turiniui pasiekti, galima konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl inf-ją, kaip pakeisti slapukų nuostatas, galima rasti naršyklės žinyno meniu. Konkretaus įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorima, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, galima pasinaudoti daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia atsisakyti slapukų naudojimosi. Sužinoti daugiau, kaip valdyti slapukus, galima apsilankius http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
9.3. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja įvairių rūšių slapukus ir panašias technologijas, kurių kiekvienas turi specifinę funkciją:
Navigacijos slapukai
Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti interneto svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.
Funkciniai slapukai
Šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini interneto svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį.
Analitiniai slapukai
Šie slapukai naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Gauti rezultatai naudojami anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Svetainė naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai įdiegia savo slapukus.
Tiksliniai arba reklaminiai slapukai
Šie slapukai naudojami, norint parodyti paslaugas, kurios galėtų dominti jus ar pasiūlyti panašias, kurias jau žiūrėjote.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.
10.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
10.4. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
10.5. Asmens duomenų tvarkymo klausimais prašome susisiekti elektroniniu paštu info@amsterdamplaza.lt.
10.6. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2019 m. spalio 19 d.